CLOSE

Novosti

Navigacija

O klasifikaciji psihičkih poremećaja i bolesti

Evolucija klasifikacijskih sistema započinje još od Platona u 4. i 5. st. pr. Krista. Platon se prvi zalaže za koncept jedinstva tijela i duha i navodi da je pogrešno liječiti duh odvojeno od tijela i obratno, navodi ideju nesvjesnog i logičkih mentalnih procesa. Hipokrat otac suvremene medicine u potpunosti odbacuje ideju demonskog utjecaja kao uzročnika ludila i navodi da bolesti kao epilepsija, konfuzija i ludilo dolaze iz mozga.

Od 1700. godine povećana pozornost stavlja se na detalje i točan opis abnormalnih mentalnih procesa. Philippe Pinel smatra se jednim od osnivača moderne psihijatrije i zalaže se za objektivno medicinsko-filozofski pristup duševnim bolestima. On smatra da jedino simptomi koji se prepoznaju osjetilima ispitivača a preko vanjskih znakova kao što su govor, geste, ekspresija bizarnih i nekontroliranih emocija, mogu biti akceptirani u procesu dijagnostike i klasifikacije.