CLOSE

Novosti

Navigacija

O socioterapiji

Socioterapijski sadržaji

Socioterapiju se može definirati kao skupinu različitih aktivnosti koje se primjenjuju u fazi resocijalizacije odnosno rehabilitacije psihijatrijskih bolesnika, što znači da je socijoterapija u svojoj sintetičko-utilitarnoj semantičkoj interpretaciji metoda psihosocijalne rehabilitacije psihijatrijskih pacijenata. Sukladno prethodnoj definiciji, sociterapiju možemo shvatiti kao rekonstruktivnu terapijsku metodu koja pacijentu omogućuje emocionalno sazrijevanje na relaciji pojedinac-društvena sredina.

Sastavnice su pak socioterapije sasvim određene terapijske metode, koje poglavito djeluju na ponašanje psihijatrijskih bolesnika i na njihove odnose prema okolini u kojoj žive i rade. No, istodobno socioterapijske metode djeluju i na pacijentovu okolinu bez obzira na to o kakvoj se društvenoj sredini radi, što znači da djeluju i na bolničku i obiteljsku okolinu u kojoj (je) pacijent boravi(o) prije odnosno poslije hospitalnog liječenja. Temeljni je pak cilj primjene suvremenih metoda motiviranje, aktiviranje i uključivanje pacijenta u vlastito liječenje.

U socioterapijske pak metode spadaju terapijska zajednica, okupacijska i radna terapija, posjeti muzejima i izložbama te izleti u prirodu, biblioterapija, terapija glazbom, ples, gledanje filmova i televizijskog programa kao i kazališnih predstava, šport, rekreacija i drugo.