CLOSE

Novosti

Navigacija

Ljiljana Moro, Tanja Frančišković i suradnici: PSIHIJATRIJA, udžbenik za više zdravstvene studije.Drugo izdanje. Medicinska naklada, Zagreb, 2011.

Izdavačka tvrtka programski specijalizirana za medicinske publikacije Medicinska naklada iz Zagreba, izdala je knjigu Psihijatrija autoricâ prof. dr. sc. Ljiljane Moro i prof. dr. sc. Tanje Frančišković i suradnika. Drugo je to izmijenjeno i novim poglavljima dopunjeno izdanje udžbenika za studente viših zdravstvenih studija. Poglavlja i potpoglavlja udžbenika tematski odgovaraju nastavnim programima viših zdravstvenih studija, a didaktički i pedagoški su koncipirana tako da studenti na psihološki pristupačan način i bez mehaničkog memoriranja mogu razumjeti, shvatiti i akceptirati nastavno gradivo. Uz prethodno navedene autorice, u pisanju udžbenika sudjelovalo je i 18 autora–suradnika iz pet sveučilišnih centara, a interdisciplinaran pristup temi podrazumijevao je (neuro)psihijatre, kliničke psihologe, fiziologe, socijalne radnike i prvostupnike sestrinstva kao članove (su)autorskog tima.