CLOSE

Javna nabava

REBALANS PLANA GODIŠNJE NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE ”SVETI IVAN” ZA 2017. GODINU – II. IZMJENA (21.12.2017.)
Financijski izvještaj Psihijatrijske bolnice ”Sveti Ivan” za razdoblje I.-XII. 2017. g.
REBALANS PLANA GODIŠNJE NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE ”SVETI IVAN” ZA 2016. GODINU – (III. IZMJENA )
PLAN GODIŠNJE NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE ”SVETI IVAN” ZA 2017. GODINU – I. IZMJENA
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Psihijatrijske bolnice ”Sveti Ivan”
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
Obavijest o sprečavanju sukoba interesa
Financijski izvještaj I.-XII. 2016. g.
PLAN GODIŠNJE NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE ”SVETI IVAN” ZA 2017. GODINU
Druga izmjena plana godišnje nabave roba, usluga i radova za 2016. godinu