CLOSE

Javna nabava

Navigacija

PLAN GODIŠNJE NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE ”SVETI IVAN” ZA 2017. GODINU – I. IZMJENA
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Psihijatrijske bolnice ”Sveti Ivan”
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
Obavijest o sprečavanju sukoba interesa
Financijski izvještaj I.-XII. 2016. g.
PLAN GODIŠNJE NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE ”SVETI IVAN” ZA 2017. GODINU
Druga izmjena plana godišnje nabave roba, usluga i radova za 2016. godinu
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovih izvršenja
Prva izmjena plana godišnje nabave roba, usluga i radova za 2016. godinu
PLAN GODIŠNJE NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE ”SVETI IVAN” ZA 2016. GODINU