Dnevna bonica za liječenje psihotičnih poremećaja i graničnih stanja

Dnevna bolnica za psihotične i granične poremećaje dio je cjelovitog programa Rane intervencije kod prvih epizoda psihotičnih poremećaja (RIPEPP), a djeluje u okviru Referentnog centra za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.

Dnevna bolnica je vremenski ograničen strukturiran program dijagnostike, liječenja i rehabilitacije baziran na različitim psihoterapijskim i socioterapijskim tehnikama.

Liječenje u dnevnoj bolnici je prijelazni oblik između bolničkog i ambulantnog načina liječenja, ali i alternativa bolničkog liječenja. Na liječenje se mogu uputiti oni pacijenti koji nisu u akutnoj fazi bolesti, ali imaju potrebu za intenzivnim terapijskim intervencijama koje se ne mogu realizirati u ambulantnim uvjetima.

Program liječenja prilagođen je potrebama pacijenta, a u njemu se provode sljedeće aktivnosti: grupna psihodinamski orijentirana psihoterapija,višeobiteljska grupna psihoterapija, metakognitivni trening,kognitivno bihevioralna radionica, literarna radionica, terapija plesom i pokretom, psihoedukacija, radno-okupaciona terapija, socioterapija i rekreativna terapija, a sve organizirano po principima terapijske zajednice.

Tijekom liječenja naglasak je na redukciji simptoma u čemu veliku ulogu igraju lijekovi. Farmakoterapiju propisuje psihijatar u dogovoru s  pacijentom pružajući mu važne informacije o lijeku kao i o mogućim nuspojavama.

Drugi važan cilj je poboljšanje komunikacije s drugima i međuljudskih odnosa općenito što se postiže različitim oblicima grupnih aktivnosti i zajedničkim druženjem u prijateljskom okruženju.

Kako doći na liječenje u Dnevnu bolnicu?

Za prijem u dnevnu bolnicu potrebno je obaviti indikacijski razgovor s psihijatrom. Na taj način se procjenjuje da li je liječenje u Dnevnoj bolnici odgovarajući način liječenja za određenu osobu.


Za indikacijski razgovor možete se naručiti na tel:01/3430 122


Voditeljica dnevne bolnice:
Daniela Šago, dr.med.
specijalist psihijatar, psihoterapeut
tel:01/3430 110
e – mail: daniela.sago@pbsvi.hr

Kontakt osoba:
Kristina Habuš, bacc.med.techn.
tel:01/3430 122
e – mail: kristina.habus@pbsvi.hr

EmailPrint
Popis suradnih ustanova