Odjel za biološko i socioterapijsko liječenje – Odjel VIII.

Na Odjel se trijažom bolesnika zaprimaju oboljeli od neurotskih poremećaja, poremećaja ličnosti i ponašanja te reakcije na stres. Prijam se realizira putem hitne ambulante, premještajem sa drugih odjela ili dogovorno nakon indikacijskog intervjua (termin se dobije preko Centralne jedinice za naručivanje).

Terapijski pristup se temelji na bio-psiho-socijalnom modelu liječenja što uključuje primjenu psihofarmaka (lijekova), psihoterapiju (psihodinamskog i kognitivno-bihevioralnog teorijskog koncepta) i socioterapiju.

Odjel je otvoren te ima muški i ženski dio, ukupno 48 kreveta.

Na Odjelu se obavlja i dijagnostika. Aktivnosti terapijskog programa čine svakodnevne vizite, individualni razgovori, edukativne srednje grupe, socioterapijska zajednica, radnookupaciona terapija kao i sportsko rekreativni angažman. Redovito se odvija i suportivna mala psihodinamska grupna psihoterapija, s posebnim naglaskom na učenju socijalnih vještina.Također se uče tehnike relaksacije (autogeni trening, progresivna mišićna relaksacija).Liječenje se po otpustu sa Odjela nastavlja u polikliničkoj službi putem redovitih kontrolnih pregleda, male grupe, uključivanja članova obitelji u liječenje (tzv. multifamily grupe).

Pri Odjelu je organizirana i Dnevna bolnica u sklopu koje se provodi Preventivni i terapijski program STUP (program  koncipiran za prevenciju, liječenje i rehabilitaciju stresom i traumom uzrokovanih poremećaja).

STUP


Kontakt
Odjel – ambulanta
tel: 01/3430 080


Voditelj odjela
dr.sc. SvenMolnar, dr.med.
specijalist psihijatar
tel: 01/3430 083
e – mail: sven.molnar@pbsvi.hr

Odjelni psihijatari
dr.sc. Pero Svrdlin, dr.med.
specijalist psihijatar
tel: 01/3430 092
e – mail: pero.svrdlin@pbsvi.hr

Željka Knezović Vlačić, dr.med.
specijalist psihijatar
tel: 01/34300 136
e – mail: zeljka.knezovic@pbsvi.hr

Glavna sestra odjela
Ljiljana Drakšić, bacc.med.techn.
tel: 01/3430 080
e – mail: ljiljana.draksic@pbsvi.hr

EmailPrint
Popis suradnih ustanova