Program rane intervencije kod prvih epizoda psihotičnih poremećaja (RIPEPP)

Voditelj programa:

doc.prim.dr.sc. Branka Restek-Petrović, dr.med.
specijalist psihijatar, subspecijalist psihoterapeut

Kontakt osoba:

Irena Pavlović, mag.med.techn.

Kontakt telefon: 01/3430 054

Kontakt e – mail: irena.pavlovic@pbsvi.hr

 

Pogledajte termine psihoedukacije (2015/2016)

Pogledajte termine psihoedukacije (2016/2017)

Što je rana intervencija?

Rana intervencija znači preventivno djelovanje u psihijatriji- rano otkrivanje i rano liječenje  te  sprječavanje recidiva  psihičkih poremećaja s ciljem kompletnog oporavka i resocijalizacije pacijenata.

Zbog čega primjenjujemo ranu intervenciju ?

Različite vrste psihotičnih poremećaja javljaju se u 3, 4% populacije , a 80 % započinje u adolescentnoj dobi. Psihotična epizoda remeti sazrijevanje ličnosti, proces školovanja, zaposlenja, osamostaljenja od roditelja te ostvarenje zrelih socijalnih uloga. Prekasno otkrivena i neadekvatno liječena psihoza otežava i usporava proces liječenja, a znači i potencijalnu opasnost kronificiranja poremećaja odnosno zaostajanje psihotičnih simptoma  te oštećenja na emocionalnom i misaonom planu.

Ciljevi Programa RIPEPP

 1. Što ranija primjena adekvatnih, učinkovitih i znanstveno dokazanih bioloških, psiholoških i psihosocijalnih metoda liječenja kod pacijenata u početnoj fazi psihotičnih poremećaja.
 2. Intenzivan, individualizirani rad na oporavku i resocijalizaciji pacijenta.
 3. Uključenje članova obitelji pacijenata kao partnera u procesa liječenja i rehabilitacije.
 4. Informiranje i edukacija stručnih službi i javnosti o potrebi ranog otkrivanja i liječenja psihotičnih poremećaja.

Stručni tim koji provodi RIPEPP Program

 • Program RIPEPP je koncipiran i implementiran od stručnog tima Psihijatrijske bolnice „Sveti Ivan“- psihijatara i psihologa- psihodinamskih i KBT terapeuta, diplomiranih medicinskih sestara i prvostupnica sestrinstva te socijalnih radnika.
 • U programu sudjeluje 16 psihijatara, tri psihologa, tri diplomirane medicinske sestre, socijalni radnik i svi specijalizanti psihijatrije u PB „Sveti Ivan“.

Organizacija  Programa RIPEPP

 1. Bolnički dio – od prijama u bolnicu počinje proces sveobuhvatne dijagnostike i terapije pacijenta uz uključenje članova obitelji pacijenata
 • Uspostavljanje terapijske alijanse.
 • Personalizirana psihofarmakoterapija.
 • Grupna psihoterapija u hospitalnim uvjetima.
 • Uključivanje pacijenta i njihovih obitelji upsihoedukacijjski program.
 • Uključivanje u aktivnosti Kluba pacijenata „Zajedno“.

Bolnički dio programa odvija se na akutnim odjelima Psihijatrijske Bolnice „Sveti Ivan“ te na Odjelu za psihoterapijako isocioterapijskoliječenje te ranu intervenciju.

 1. Izvanbolnički dio – sastoji se od slijedećih aktivnosti:
 • Psihoedukacija u 15 strukturiranih radionica za pacijente i članove obitelji informira o uzrocima, kliničkoj slici, značenju  pravovremenog i kontinuiranog liječenja te ranom prepoznavanju simptoma pogoršanja – vode je psihijatri KBT terapeuti. Pogledajte termine psihoedukacije (2015/2016)
 • Grupna psihoterapija za pacijente – jedanput tjedno po sat vremena, vode je psihijatri-grupni analitičari.
 • Grupna psihoterapija za članove obitelji – dvaput mjesečno po 1,5 h, vode je psihijatri-grupni analitičari.
 • Psihosocijalne metode liječenja u Klubu pacijenata „Zajedno“ (trening socijalnih vještina, radna terapija, kreativna terapija, rekreacija i tsl. triput tjedno).

Mjesto održavanja Programa RIPEPP

 • Prostorije Psihijatrijske bolnice „Sveti Ivan“ ( Velika predavaonica „Mirko Grmek“, prostorije za grupnu psihoterpaiju Odjela IX i X te prostorije Kluba „Zajedno“).

Info letak programa RIPEPP možete preuzeti ovdje.

Raspored radionica programa RIPEPP možete preuzeti ovdje.

 

 

EmailPrint