Terapijski program za granične poremećaje ličnosti „Razum i osjećaji“ (RIO I i II)

Granični poremećaj ličnosti (GPL) obilježen je visokom nestabilnošću i neskladom između razumskog i osjećajnog funkcioniranja ličnosti, a naglašen je subjektivnom patnjom te poremećajem funkcioniranja. RIO program povezuje i kombinira različite teorijske i terapijske pristupe s ciljem postizanja većega sklada između osjećajnog i razumskog dijela ličnosti, boljeg razumijevanja sebe i drugih ljudi te boljeg funkcioniranja u socijalnim odnosima. Prednosti strukturiranog programa za GPL u dnevnoj bolnici su mogućnosti personalizirane farmakoterapije i psihoterapije. Program traje tri mjeseca, a sastoji se od:

  1. Psihoedukacije za pacijente i članove njihovih obitelji
  2. Grupne psihoterapije
  3. Kognitivno-bihevioralnih radionica
  4. Kreativne terapije (film, drama…)
  5. Psihofarmakološke terapije
  6. Terapijske zajednice
  7. Individualnoga suporta

RIO program provodi se u Dnevnoj bolnici za nepsihotične poremećaje Psihijatrijske bolnice „Sveti Ivan“ u Zagrebu.

Voditeljice: prim. dr. sc. Branka Restek Petrović (Rio I) i
                         prim. dr. sc. Majda Grah (RIO II)

Kontakt osoba: Ana Surjan Andrić, tel. 01/34 30 087; e-mail: ana.surjan@pbsvi.hr

EmailPrint