CLOSE

Odjel za biološko i socioterapijsko liječenje

Odjel VIII.

Odjel je otvoreni, mješoviti muško-ženski i sa prevalirajućom dobi bolesnika od 40-65 g. Ima ukupno 45 stacionarnih kreveta razdjeljenih u 9 soba sa pripadajuća 3 sanitarna trakta i dodatnim pogodnostima za oboljele invalidne osobe.

Na Odjel se trijažom bolesnika zaprimaju oboljeli od anksiozno depresivnih poremećaj, poremećaja ličnosti i ponašanja te reakcije na stres. Prijem se realizira putem hitne prijamne ambulante, premještanjem sa drugih odjela bolnice ili dogovorno sukladno prioretima i nakon indikacijskog razgovora.

Terapijski pristup se temelji na bio-psiho-socijalnom modelu liječenja što uključuje primjenu psihofarmaka (lijekova), psihoterapiju (psihodinamskog i kognitivno-bihevioralnog tipa), psihoedukaciju i socioterapiju. Sastavni dio programa je i radno okupaciona terapija i tjelesna reaktivacija temeljena na modelu učenja zdravih stilova življenja. Naglasak je učenju, stvaranju kognitivne klime i promjenama ranjijih aberantnih modela ponašanja. Poseban naglasak je na procesuiranju emocija.

Uz navedeno aktivnosti terapijskog programa čine svakodnevne vizite, individualni razgovori sa bolesnicima i članovima obitelji, psihoedukacijske grupe sa psihijatrom i socioterapijska zajednica. Redovito se odvijaju i male suportivne psihodinamske grupe. Zaintersiranima se nudi  i neurofeedback i vježbe relaksacije po tipu progresivne mišićne relaksacije i autogenog treninga koji se odvijaju u prostorima bolnice.

Liječenje i praćenje bolesnika se nakon otpusta nastavlja u polikliničkoj službi bolnice putem redovnih kontrolnih pregleda. Kako se Odjel radom nadovezuje na Dnevnu bolnicu STUP (Preventivno terapijski program stresom i traumom uzrokovanih poremećaja ) nakon otpusta sa Odjela uključenjem u Dnevnu bolnicu postoji i mogućnost intenzivnijeg psihoterapijskog liječenja ovisno o željama i kapacitetima oboljelih.

Na Odjelu se obavlja i nužna diferencijalna dijagnostika i liječenje tjelesnih komorbiditeta uz suradnju sa neurološkom i internističkom službom bolnice. Odjel usko surađuje i sa socijalnom službom bolnice, ima svog socijalnog radnika i psihologa.

-Voditelj odjela, dr.sc. Sven Molnar, dr.med. specijalist psihijatar, subspecijalist biologijske psihijatrije. Završio je dva stupnja edukacije iz kognitivno biohevioralne psihoterapije, voditelj je psihoedukacije u sklopu programa ranih intervencija kod prvih epizoda psihotičnih poremećaja.
-Odjelni psihijatri:

– Tomislav Gajšak, dr.med.  specijalist psihijatar, odjelni je liječnik trenutno na poslijediplomskom doktorskom studiju na Stomatološkom fakultetu. Suradnik je u bolničkom laboratoriju za transkranijsku magnetsku stimulaciju (TMS).

– Morana Krevatin, dr.med., specijalist psihijatar, subspecijalist psihoterapije, odjelna je liječnica trenutno u edukaciji iz grupne analize pri Institutu za grupnu analizu Zagreb.  Vodi grupu neuroza te grupu  oboljelih od bipolarnog afektivnog poremećaja.

Kontakt

01/3430 080 Naručite se ovdje

Voditelj odjela

dr. sc. Sven Molnar, dr.med. specijalist psihijatar, subspecijalist biologijske psihijatrije tel: 01/3430 083

Odjelni psihijatar

Tomislav Gajšak dr.med. specijalist psihijatar tel: 01/3430 092

Odjelni psihijatar

Morana Krevatin, dr.med. specijalist psihijatar, subspecijalist psihoterapije tel: 01/3430 080

Glavna sestra odjela

Ljiljana Hrelja, bacc.med.techn. tel: 01/3430 080