CLOSE

Odjel za psihoterapijsko liječenje afektivnih, anksioznih i disocijativnih poremećaja te poremećaja ličnosti

Odjel IX.

Na Odjelu za psihoterapijsko liječenje afektivnih, anksioznih i disocijativnih poremećaja te poremećaja ličnosti  kroz cjelokupni terapijski program liječe se oboljeli od poremećaja raspoloženja, anksioznih i disocijativnih poremećaja te poremećaja ličnosti.

Program se provodi kroz grupnu psihodinamski orijentiranu psihoterapiju u malim i srednjim grupama, kognitivno-bihevioralnu terapiju,  radno-okupacijsku terapiju, kreativno rekreativne aktivnosti(uključujući kreativne izlaske u posjet muzejima i kazalištima) i psihofarmakoterapijsko liječenje. Terapijska zajednica kao oblik socioterapijskog liječenja zajedničko je mjesto okupljanja svih članova Odjela – pacijenata i osoblja. Na njezinim sastancima dogovaraju se zaduženja i aktivnosti u određenim sadržajima terapijskog programa.

Na Odjelu rade tri psihijatra — subspecijalist iz psihoterapije i grupni analitičar te edukanti iz grupne analize, jedna diplomirana medicinska sestra i dvije prvostupnice sestrinstva, te 6 medicinskih sestara i tehničara, od kojih je njih 8 grupnih terapeuta, a dvije su u edukaciji za grupnog terapeuta. U timu radi jedan magistar psihologije, jedanaprvostupnica radne terapije, te jedana magistra socijalnog rada. Tim liječnika, sestara i tehničara grupnih terapeuta uz psihologa, socijalnog radnika i radnog terapeuta kroz dogovoreni terapijski program omogućava i približava proces boljeg razumijevanja intrapsihičkih stanja članova terapijske zajednice te se tako postupno mijenjaju i patološki obrasci ponašanja. Na Odjel se  pacijenti zaprimaju nakon indikacijskog pregleda tijekom kojeg se utvrđuju kapaciteti ličnosti i dostatnost motivacije za psihoterapijsko liječenje.

Kontakt

01/3430 066 Naručite se ovdje

Voditelj odjela

prim. dr. sc. Majda Grah, dr. med. specijalist psihijatar, subspecijalist psihoterapije tel: 01/3430 018

Odjelni psihijatar

Željko Milovac, dr. med. specijalist psihijatar tel: 01/3430 131

Odjelni psihijatar

Tajana Prga Bajić, dr. med. specijalist psihijatar tel: 01/3430 140

Glavna sestra odjela

Jasna Paun, dipl. med. techn. tel: 01/3430 139