CLOSE

RIO I i II – Terapijski program za granične poremećaje ličnosti „Razum i osjećaji

Što je granični poremećaj ličnosti?

Granični poremećaj ličnosti predstavlja značajan zdravstveni problem karakteriziran visokom nestabilnošću, neskladom između razumskog i osjećajnog funkcioniranja ličnosti, poremećajem identiteta, značajnom subjektivnom patnjom te poremećajem funkcioniranja u smislu izrazito disfunkcionalnih međuljudskih odnosa, nezaposlenosti, ovisnosti o socijalnim službama, nerealiziranosti na planu edukacije i zaposlenja. Rizik od suicida kod ovih poremećaja je visok i iznosi do 10%.

Zašto organizirati strukturirani program liječenja?

Metoda izbora u liječenju graničnih poremećaja ličnosti je psihoterapija koja je duga i zahtjevna jer obilježja samog poremećaja otežavaju uspostavljanje i održavanje terapijskog odnosa u čijim okvirima se odvija liječenje.

RIO Program, ujedinjujući i kombinirajući različite teorijske i terapijske pristupe ima za cilj postizanje većeg sklada između osjećajnog i razumskog dijela ličnosti, bolje razumijevanje sebe i drugih osoba te bolje funkcioniranje u socijalnim odnosima. Time pripremamo pacijenta za uključivanje u dugotrajnu grupnu ili individualnu psihoterapiju s ciljem restrukturiranja ličnosti. Program se provodi ambulantno.

Prvi dio RIO  programa (RIO I) se odvija dvaput tjedno, traje tri mjeseca, a sastoji se od sastoji od kombinacije nekoliko vrsta terapija:

  • -Psihoedukacije za pacijente i članove njihovih obitelji
  • -Grupne psihoterapije
  • -Kognitivno-bihevioralnih radionica
  • -Kreativne terapije (film, dramska, poetoterapija)
  • -Psihofarmakološke terapije
  • -Terapijske zajednice
  • -Individualnog suporta

Drugi dio RIO programa (RIO II) se odvija kao nastavak te traje još šest mjeseci, jedanput tjedno, te uključuje:

  • -Psihodinamsku grupnu psihoterapiju jedanput tjedno
  • -Kreativnu terapiju dvaput mjesečno
  • -KBT terapiju dvaput mjesečno

STRUČNI TIM RIO programa čini pet psihijatara, magistra psihologije, socijalna radnica, diplomirana medicinska sestra i prvostupnica sestrinstva:

doc. prim. dr. sc. Branka Restek-Petrović, dr. med., grupni analitičar i edukator
prim. dr. sc. Majda Grah, dr. med., grupni analitičar i edukator
Hrvoje Handl, dr. med., kandidat u psihoanalizi
Željko Milovac, dr. med., edukant grupne analize
Ines Kašpar, dr. med., edukant KBT-a
Ivana Bahun, mag. psych.
Renata Fiolić, mag. soc. rada
Petra Vrbek, dipl. med. tech.
Julijana Pravdić, bacc. med. tech.

Kontakt01/3430 139 Naručite se ovdje

VODITELJ PROGRAMA (RIO I)

doc. prim. dr. sc. Branka Restek-Petrović, dr. med. specijalist psihijatar, subspecijalist psihoterapije

VODITELJ PROGRAMA (RIO II)

prim. dr. sc. Majda Grah, dr. med. specijalist psihijatar, subspecijalist psihoterapije

Medicinska sestra

Petra Vrbek, dipl. med. techn. tel: 01/3430 139