CLOSE

ZEBRA – Terapijski program za oboljele od malignih bolesti

Porast broja oboljelih od malignih bolesti dio je naše svakodnevice. Sve češće zahvaća mlađe dobne skupine, radno aktivno stanovništvo, a nije samo bolest starijih i ”onih drugih”.  Sama spoznaja bolesti predstavlja intenzivni stresor  za oboljelog  i  članove obitelji te iz temelja mijenja život svih uključenih. Budući da se radi o dugotrajnom procesu prilagodbe, nošenja i ”života” s bolešću osim liječenja osnovne bolesti potrebna je briga o mentalnom zdravlju kroz intenzivan multidisciplinaran pristup.

Multidisciplinarni tim sastoji se od voditelja psihijatara, a obuhvaća i: psihologa, radnog terapeuta, medicinske sestre i specijalizante psihijatrije.

Program uključuje pružanje psihološke pomoći u specijaliziranim ambulantama, putem individualne i grupne psihoterapije oboljelih i članova njihovih obitelji te psihoedukacijom svih članova terapeutskog tima (onkološki, kirurški, LOM).

Program se provodi u specijaliziranim ambulantama Psihijatrijske bolnice ”Sveti Ivan”, putem mobilnih timova na terenu i u ugovornim suradnim ustanovama (ambulantama, Domovima zdravlja i bolnicama Grada Zagreba i RH).


Članak: Maligne bolesti i psihički poremećaj – prevalencija, mortalitet, terapijski izazov/ Malignant Diseases and Mental Disorders – Prevalence, Mortality, Therapeutic Challenge: Vuk Pisk S., Filipčić I., Bogović A., Milovac Ž., Todorić Laidlaw I.,Caratan S.; Socijalna psihijatrija, Vol.45 No.3 Rujan 2017. god. možete pročitati ovdje.

Kontakt01/343 170 ili 125 Naručite se ovdje

Psihijatar

doc. prim. dr. sc. Sandra Vuk Pisk, dr. med. specijalist psihijatar, subspecijalist psihoterapije tel: 01/343 0170

Psihijatar

Sandra Caratan, dr. med. specijalist psihijatar, subspecijalist psihoterapije tel: 01/343 0125