Dnevne bolnice

Dnevna bolnica za ranu intervenciju i Dnevna bolnica za psihotične poremećaje

Iz Zraka

Voditelji

prim. dr. sc. Daniela Šago, dr. med., subspec. psihoterapije i biologijske psihijatrije

prim. dr. sc. Daniela Šago, dr. med., subspec. psihoterapije i biologijske psihijatrije

Voditeljica Dnevne bolnice za ranu intervenciju i Dnevne bolnice za psihotične poremećaje


Dnevna bolnica za ranu intervenciju i Dnevna bolnica za psihotične poremećaje dio su cjelovitog programa Rane intervencije kod prvih epizoda psihotičnih poremećaja (RIPEPP), a djeluje u okviru Referentnog centra za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.

Dnevna bolnica vremenski je ograničen, strukturiran program dijagnostike, liječenja i rehabilitacije baziran na različitim psihoterapijskim i socioterapijskim tehnikama.

Liječenje u dnevnoj bolnici prijelazni je oblik između bolničkog i ambulantnog načina liječenja, ali i alternativa bolničkog liječenja. Na liječenje se mogu uputiti one osobe sa psihotičnim poremećajem koje nisu u akutnoj fazi bolesti, ali imaju potrebu za intenzivnim terapijskim intervencijama koje se ne mogu realizirati u ambulantnim uvjetima.

Interdisciplinarni tim svojom koordiniranošću omogućava liječenje prilagođeno potrebama oboljeloga. U terapijskom timu su psihijatri, medicinske sestre, psiholozi, radni terapeut,  socijalna radnica, nutricionistica, sveučilišni profesor teorije književnosti i fizioterapeut. Uz redovite sastanke osoblja i terapijske sinteze, sastanak svih članova tima osigurava istovremeno integrativni i individualni pristup svakom pacijentu.


Dnevna bolnica za ranu intervenciju

Program liječenja organiziran je po principima terapijske zajednice. U njemu se provode sljedeće aktivnosti: grupna psihodinamski orijentirana psihoterapija, višeobiteljska grupna psihoterapija, kognitivno – bihevioralna terapija, metakognitivni trening, radno – okupacijska terapija, fizikalna (fitness) terapija, psihoedukacija, socioterapija i rekreativna terapija.

Program je namijenjen liječenju ranih faza psihotičnih poremećaja, kao i težih poremećaja ličnosti s mogućnošću psihotične dekompenzacije ili psihotičnog nivoa funkcioniranja. Osobe koje se uključuju u program nisu u akutnoj fazi bolesti i imaju zadovoljavajući stupanj uvida i kritičnosti. Cilj liječenja postizanje je oporavka, a ne samo remisije, kao i prihvaćanje potrebe dugotrajnog liječenja.

Tijekom liječenja naglasak je na redukciji simptoma u čemu veliku ulogu imaju lijekovi. Farmakoterapiju propisuje psihijatar (dajući važne informacije o lijeku kao i o mogućim nuspojavama) u dogovoru s oboljelim čime se osigurava partnerska suradnja i uspostavlja terapijski savez. Za uspješan oporavak naglasak se stavlja na psihoterapiju i psihoedukaciju oboljelih, kao i članova njihovih obitelji. Za svaku osobu koja se liječi važno je da raspolaže s točnim i jasnim informacijama o samom poremećaju, mogućim uzrocima i oblicima liječenja.

Sljedeći važan cilj je poboljšanje komunikacije s drugima i međuljudskih odnosa općenito, što se postiže različitim oblicima grupnih aktivnosti i zajedničkim druženjem u prijateljskom okruženju.

Osoba koja putem liječenja u Dnevnoj bolnici uspije poboljšati svoje testiranje realiteta, komunikaciju s drugima te steći uvid u vrste stresora koji su pridonijeli izbijanju psihotične epizode, dobro je pripremljena za ambulantni nastavak liječenja.

Tin Matoš, dr. med., specijalist psihijatrije

☏ 01 3430 094

tin.matos@pbsvi.hr

Informativni letak možete preuzeti OVDJE.


Dnevna bolnica za psihotične poremećaje

Dnevna bolnica za psihotične poremećaje bazira se na istim principima kao Dnevna bolnica za ranu intervenciju, a namijenjena je onim osobama koje se liječe nekoliko godina, a motivirani su za upoznavanjem sebe i drugih na način da što adekvatnije funkcioniraju i lakše se nose s izazovima svakodnevnog života.

Grupa daje osjećaj prihvaćenosti i pripadnosti, a kroz vršnjačku podršku članova grupe reduciraju se samostigmatizacija, osjećaji srama, usamljenosti i izolacije.

Glavni su ciljevi liječenja bolje razumijevanje psihotičnog poremećaja i samostalno ovladavanje simptomima, smanjenje emocionalne osjetljivosti, unaprjeđenje mehanizama nošenja sa stresom te prevencija relapsa.

Prim. dr. sc. Daniela Šago, dr. med., subspec. psihoterapije i biologijske psihijatrije, grupni analitičar

 01 3430 110

 daniela.sago@pbsvi.hr

Informativni letak možete preuzeti OVDJE.


Kako doći na liječenje u Dnevnu bolnicu?

Za prijam u Dnevnu bolnicu potrebno je obaviti indikacijski razgovor sa psihijatrom koji vodi Dnevnu bolnicu. Na taj se način procjenjuje je li liječenje u Dnevnoj bolnici odgovarajući način liječenja za određenu osobu.

narucivanje@pbsvi.hr

01 3430 001


Radna bilježnica za edukaciju i oporavak

Na ovom mjestu možete pronaći brošuru nazvanu Radna bilježnica koja je namijenjena osobama s prvom psihotičnom epizodom i članovima njihovih obitelji.

Ovdje pogledajte radnu bilježnicu.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-3.png

Unutar nje se nalaze osnovne informacije o psihotičnoj epizodi, iskustva osoba koje su prošle proces liječenja te iskustva članova njihovih obitelji. Posebno izdvojen odjeljak “Mladi s izazovima mentalnog zdravlja i ovisnosti” obuhvaća osnovne informacije o psihoaktivnim supstancama koje mogu negativno utjecati na tijek liječenja. Kao dodatak, uključen je “Moj plan oporavka nakon krize”, individualizirani plan za postizanje i održavanje oporavka, budući da je oporavak personaliziran proces. Radna bilježnica proizašla je iz prepoznate potrebe oboljelih i članova njihovih obitelji za pouzdanim informacijama o psihotičnom poremećaju. Napisali su je terapeuti naše Klinike koji su u višegodišnjem intenzivnom radu uključeni u liječenje osoba s psihotičnim poremećajem. Ona nije zamjena za proces liječenja u psihijatrijskoj skrbi, nego služi kao potreban izvor informacija i dodatni alat koji će olakšati snalaženje na putu oporavka.


GLAVNA SESTRA DNEVNIH BOLNICA

Petra Vrbek, mag. med. techn., grupni terapeut

 01 3430 122

 petra.vrbek@pbsvi.hr

Deana Varga, bacc. med. techn.

 01 3430 122

 deana.varga@pbsvi.hr

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje
Skip to content