Voditelji

Katarina Matić, dr. med. specijalist psihijatar

Katarina Matić, dr. med. specijalist psihijatar

v.d. Voditeljice Akutnog ženskog odjela - Odjel I

Na Akutnom ženskom odjelu liječe se pacijentice kojima je potrebno intenzivno liječenje i nadzor, a nakon psihotične dekompenzacije, akutnih reaktivnih stanja, poremećaja raspoloženja te dekompenzacije psihičkog stanja kod poremećaja osobnosti.

Mogućnost intenzivnog nadzora te adekvatne skrbi o pacijenticama upravo je omogućena  podjelom odjela na zatvoreni i otvoreni dio. Po prijamu  pacijentice se zbrinjavaju na zatvorenom dijelu odjela gdje se uvodi psihofarmakoterapija uz radnookupacionu terapiju.

Nakon stabilizacije stanja pacijentice se raspoređuju na otvoreni dio odjela gdje uz psihofarmakoterapiju i radnookupacionu terapiju liječenje sadrži i terapijsku zajednicu, kao i grupnu psihoterapiju u formi velike, srednje i male grupe.

Važan dio terapijskog procesa čini i rano uključivanje obitelji u vidu savjetovanja i edukacije, kao i njihovo aktivno participiranje u samom terapijskom procesu.

Na Odjelu rade tri psihijatra, dva prvostupnika sestrinstva, tri medicinska tehničara i osam medicinskih sestara.

Važno je naglasiti i timski rad u koji su uključeni: psiholog, socijalni radnik, fizioterapeut i radni terapeut.

KONTAKTI:


AMBULANTA

☏ 01 3430 060


V. D. VODITELJICE ODJELA

Katarina Matić, dr. med., specijalist psihijatrije

☏ 01 3430 169

katarina.matic@pbsvi


ODJELNI PSIHIJATARI

Nino  Mimica, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist biologijske psihijatrije

☏ 01 3430 189

nino.mimica@pbsvi.hr

Tomislava Markovac, dr. med., specijalist psihijatar

☏ 01 3430 061

tomislava.marovac@pbsvi.hr


GLAVNI TEHNIČAR ODJELA

Živko Kovačević, bacc.med.techn.

☏ 01 3430 060

zivko.kovacevic@pbsvi


Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje