Zavod za psihoterapiju i ranu intervenciju

Dnevna bolnica za ranu intervenciju

Iz Zraka

Voditelji

prim. dr. sc. Daniela Šago, dr. med., subspec. psihoterapije i biologijske psihijatrije

prim. dr. sc. Daniela Šago, dr. med., subspec. psihoterapije i biologijske psihijatrije

Voditeljica Dnevne bolnice za ranu intervenciju i Dnevne bolnice za psihotične poremećaje

Dnevna bolnica za ranu intervenciju i Dnevna bolnica za psihotične poremećaje dio su cjelovitog programa Rane intervencije kod prvih epizoda psihotičnih poremećaja (RIPEPP), a djeluje u okviru Referentnog centra za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.

Dnevna bolnica vremenski je ograničen, strukturiran program dijagnostike, liječenja i rehabilitacije baziran na različitim psihoterapijskim i socioterapijskim tehnikama.

Liječenje u dnevnoj bolnici prijelazni je oblik između bolničkog i ambulantnog načina liječenja, ali i alternativa bolničkog liječenja. Na liječenje se mogu uputiti one osobe sa psihotičnim poremećajem koje nisu u akutnoj fazi bolesti, ali imaju potrebu za intenzivnim terapijskim intervencijama koje se ne mogu realizirati u ambulantnim uvjetima.

Interdisciplinarni tim svojom koordiniranošću omogućava liječenje prilagođeno potrebama oboljeloga. U terapijskom timu su psihijatri, medicinske sestre, psiholozi, radni terapeut,  socijalna radnica, nutricionistica, akademski slikar, sveučilišni profesor teorije književnosti i fizioterapeut. Uz redovite sastanke osoblja i terapijske sinteze, sastanak svih članova tima osigurava istovremeno integrativni i individualni pristup svakom pacijentu.

Dnevna bolnica za ranu intervenciju

Program liječenja organiziran je po principima terapijske zajednice. U njemu se provode sljedeće aktivnosti: grupna psihodinamski orijentirana psihoterapija, višeobiteljska grupna psihoterapija, kognitivno – bihevioralna terapija, metakognitivni trening, radno – okupacijska terapija, fizikalna (fitness) terapija, literarna radionica, psihoedukacija, art terapija, socioterapija i rekreativna terapija.

Program je namijenjen liječenju ranih faza psihotičnih poremećaja, kao i težih poremećaja ličnosti s mogućnošću psihotične dekompenzacije ili psihotičnog nivoa funkcioniranja.

Osobe koje se uključuju u program nisu u akutnoj fazi bolesti i imaju zadovoljavajući stupanj uvida i kritičnosti.

Cilj liječenja postizanje je oporavka, a ne samo remisije, kao i prihvaćanje potrebe dugotrajnog liječenja.

Tijekom liječenja naglasak je na redukciji simptoma u čemu veliku ulogu imaju lijekovi. Farmakoterapiju propisuje psihijatar (dajući važne informacije o lijeku kao i o mogućim nuspojavama) u dogovoru s oboljelim čime se osigurava partnerska suradnja i uspostavlja terapijski savez.

Za uspješan oporavak naglasak se stavlja na psihoterapiju i psihoedukaciju oboljelih, kao i članova njihovih obitelji. Za svaku osobu koja se liječi važno je da raspolaže s točnim i jasnim informacijama o samom poremećaju, mogućim uzrocima i oblicima liječenja.

Sljedeći važan cilj je poboljšanje komunikacije s drugima i međuljudskih odnosa općenito, što se postiže različitim oblicima grupnih aktivnosti i zajedničkim druženjem u prijateljskom okruženju.

Osoba koja putem liječenja u Dnevnoj bolnici uspije poboljšati svoje testiranje realiteta, komunikaciju s drugima te steći uvid u vrste stresora koji su pridonijeli izbijanju psihotične epizode, dobro je pripremljena za ambulantni nastavak liječenja.

Dnevna bolnica za psihotične poremećaje

Dnevna bolnica za psihotične poremećaje bazira se na istim principima kao Dnevna bolnica za ranu intervenciju, a namijenjena je onim osobama koje se liječe nekoliko godina, a motivirani su za upoznavanjem sebe i drugih na način da što adekvatnije funkcioniraju i lakše se nose s izazovima svakodnevnog života.

Grupa daje osjećaj prihvaćenosti i pripadnosti, a kroz vršnjačku podršku članova grupe reduciraju se samostigmatizacija, osjećaji srama, usamljenosti i izolacije.

Glavni su ciljevi liječenja bolje razumijevanje psihotičnog poremećaja i samostalno ovladavanje simptomima, smanjenje emocionalne osjetljivosti, unaprjeđenje mehanizama nošenja sa stresom te prevencija relapsa.

Kako doći na liječenje u Dnevnu bolnicu?

Za prijam u Dnevnu bolnicu potrebno je obaviti indikacijski razgovor sa psihijatrom koji vodi Dnevnu bolnicu. Na taj se način procjenjuje je li liječenje u Dnevnoj bolnici odgovarajući način liječenja za određenu osobu.


Za indikacijski razgovor možete se naručiti na tel. 01/3430-122


KONTAKTI

AMBULANTA

01 3430 122


VODITELJICA DNEVNE BOLNICE

prim. dr. sc. Daniela Šago, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist psihoterapije i biologijske psihijatrije

01 3430 101

daniela.šago@pbsvi.hr


PSIHIJATAR

Tin Matoš, dr. med., specijalist psihijatrije

☏ 01 3430 094

tin.matos@pbsvi.hr


GLAVNA SESTRA DNEVNE BOLNICE

Petra Vrbek, mag.med.techn., grupni terapeut

☏ 01 3430 122

 petra.vrbek@pbsvi.hr

Deana Varga, bacc. med. techn.

☏ 01 3430 122

✉ deana.varga@pbsvi.hr


Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje
Skip to content