Zavod za stresom uzrokovane poremećaje, poremećaje ličnosti i poremećaje hrane

Odjel za biološko i socioterapijsko liječenje posttraumatskog stresnog poreme...

Klinika Za Psihijatriju Sveti Ivan

Voditelji

dr. sc. Sven Molnar, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist biologijske psihijatrije

dr. sc. Sven Molnar, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist biologijske psihijatrije

Voditelj Odjela za biološko i socioterapijsko liječenje - Odjel VIII

Odjel je otvoreni, mješoviti muško-ženski i sa prevalirajućom dobi bolesnika od 40-65 g. Ima ukupno 45 stacionarnih kreveta razdjeljenih u 9 soba sa pripadajuća 3 sanitarna trakta i dodatnim pogodnostima za oboljele invalidne osobe.

Na Odjel se trijažom bolesnika zaprimaju oboljeli od anksiozno depresivnih poremećaj, poremećaja ličnosti i ponašanja te reakcije na stres. Prijem se realizira putem hitne prijamne ambulante, premještanjem sa drugih odjela bolnice ili dogovorno sukladno prioretima i nakon indikacijskog razgovora.

Terapijski pristup se temelji na bio-psiho-socijalnom modelu liječenja što uključuje primjenu psihofarmaka (lijekova), psihoterapiju (psihodinamskog i kognitivno-bihevioralnog tipa), psihoedukaciju i socioterapiju. Sastavni dio programa je i radno okupaciona terapija i tjelesna reaktivacija temeljena na modelu učenja zdravih stilova življenja. Naglasak je učenju, stvaranju kognitivne klime i promjenama ranjijih aberantnih modela ponašanja. Poseban naglasak je na procesuiranju emocija.

Uz navedeno aktivnosti terapijskog programa čine svakodnevne vizite, individualni razgovori sa bolesnicima i članovima obitelji, psihoedukacijske grupe sa psihijatrom i socioterapijska zajednica. Redovito se odvijaju i male suportivne psihodinamske grupe. Zaintersiranima se nudi  i neurofeedback i vježbe relaksacije po tipu progresivne mišićne relaksacije i autogenog treninga koji se odvijaju u prostorima bolnice.

Liječenje i praćenje bolesnika se nakon otpusta nastavlja u polikliničkoj službi bolnice putem redovnih kontrolnih pregleda. Kako se Odjel radom nadovezuje na Dnevnu bolnicu STUP (Preventivno terapijski program stresom i traumom uzrokovanih poremećaja ) nakon otpusta sa Odjela uključenjem u Dnevnu bolnicu postoji i mogućnost intenzivnijeg psihoterapijskog liječenja ovisno o željama i kapacitetima oboljelih.

Na Odjelu se obavlja i nužna diferencijalna dijagnostika i liječenje tjelesnih komorbiditeta uz suradnju sa neurološkom i internističkom službom bolnice. Odjel usko surađuje i sa socijalnom službom bolnice, ima svog socijalnog radnika i psihologa.

-Voditelj odjela, dr.sc. Sven Molnar, dr.med. specijalist psihijatar, subspecijalist biologijske psihijatrije. Završio je dva stupnja edukacije iz kognitivno biohevioralne psihoterapije, voditelj je psihoedukacije u sklopu programa ranih intervencija kod prvih epizoda psihotičnih poremećaja.
-Odjelni psihijatri:

– Tomislav Gajšak, dr.med.  specijalist psihijatar, odjelni je liječnik trenutno na poslijediplomskom doktorskom studiju na Stomatološkom fakultetu. Suradnik je u bolničkom laboratoriju za transkranijsku magnetsku stimulaciju (TMS).

KONTAKTI:


AMBULANTA

01 3430 080


VODITELJ ODJELA

dr. sc. Sven Molnar, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist biologijske psihijatrije

 01 3430 083

sven.molnar@pbsvi.hr


ODJELNI PSIHIJATAR

Tomislav Gajšak, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist biologijske psihijatrije

 01 3430 092

tomislav.gajsak@pbsvi.hr

ODJELNI PSIHIJATAR

Nikolina Vujčić Stipčević, dr. med. specijalist psihijatar, supspecijalist psihoterapije

 01 3430 113

nikolina.vujcicstipcevic@pbsvi.hr


PSIHOLOG

Mia Kosović, mag. psych.

01 3430 080

mia.kosovic@pbsvi.hr


GLAVNA SESTRA ODJELA

Ljiljana Hrelja, univ.mag.med.techn.

01 3430 005

ljiljana.hrelja@pbsvi.hr


Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje
Skip to content