RADOVE SA BOŽIĆNE IZLOŽBE MOŽETE POGLEDATI OVDJE


Prema definiciji Svjetske udruge radnih terapeuta (1982. god.), radna terapija obuhvaća postupke u liječenju fizičkih i psihičkih stanja kroz specifične aktivnosti sa svrhom dosezanja njihove najviše razine, funkcije i neovisnosti u svim vidovima svakodnevnog života.

Radna terapija je namijenjena osobama čije su sposobnosti obavljanja svakodnevnih aktivnosti umanjene razvojem, ozljedom ili bolešću, kao i starenjem. Kao dio liječenja obuhvaća sve manualne, kreativne, rekreativne, edukativne i rehabilitacijske aktivnosti s ciljem poboljšanja određene psihičke i fizičke funkcije pacijenta.

Radna terapija  obuhvaća radno-terapijsku procjenu i analizu izvođenja aktivnosti,  analizu senzomotoričkih, kognitivnih i psihosocijalnih sposobnosti, analizu stambenog, radnog i društveno-kulturološkog okruženja, prilagođavanje stambenog, radnog i društvenog okruženja, savjetovanje i edukaciju, mjere ishoda radno-terapijske intervencije, vođenje radno-terapijske dokumentacije, te planiranje i provedba istraživanja s ciljem razvijanja radno-terapijske prakse.

Radni terapeut je zdravstveni djelatnik čiji se rad  temelji  na poznavanju razvojnih, neuroloških, kinezioloških, motoričkih i naravno, psiholoških osobina ličnosti, a u cilju što brže rehabilitacije i pripreme pacijenta za povratak u socijalnu sredinu. On potiče osjećaj vrijednosti i kompetentnosti, kao i individualne sklonosti i sposobnosti (kroz individualni ili grupni rad).

Jedna od uloga terapeuta je da radi na promjeni pacijentove ”loše” sliku o sebi, da pomaže u promjeni pacijentovih stavova, vrijednosti, vještina, te da ga naučiti živjeti i nakon oboljenja.

Nastoji se raditi na što većoj samostalnosti, naučiti ga raznim vještinama, osnažiti ga (raditi na samopouzdanju i samopoštovanju), raditi na učvršćivanju preostalih zdravih osobina ličnosti, korisno okupirati pacijenta (svrsishodna aktivnost), očuvati radne navike i sposobnosti, poticati razvoj niza vještina koje su potrebne za život u zajednici (pomažu pacijentima da što samostalnije funkcioniraju), poticati oporavak, poboljšati kvalitetu života i integraciju u obitelj i društvo. Krajnji je cilj radne terapije resocijalizacija, profesionalna i radna rehabilitacija.

U Psihijatrijskoj bolnici ”Sveti Ivan” radna terapija je zastupljena svakodnevno na svim odjelima kao i Dnevnim bolnicama. Prema mogućnostima i potrebama pacijenata radno okupacijske aktivnosti obuhvaćaju kreativne i edukativne grupe, provođenje aktivnosti dnevnog života, trening socijalnih i komunikacijskih vještina, pojedinačno provođenje aktivnosti samozbrinjavanja, aktivnosti produktivnosti i aktivnosti slobodnog vremena.

Na odjelima gdje su polupokretni ili nepokretni pacijenti provode se prilagođene aktivnosti s ciljem poboljšanja mišićnog tonusa.

Dva puta godišnje povodom Božića i Uskrsa održavaju se prigodne izložbe gdje se izlažu radovi pacijenata napravljeni u sklopu radne terapije.


Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje