Sestrinstvo

Prevencija intrahospitalnih infekcija

2019 07 23 Infection Prevention In Hospitals

Bolnička infekcija je svaka infekcija pacijenta koja se javlja nezavisno o primarnom oboljenju ili svaka infekcija zdrave osobe, za koju se utvrdi da je do nje došlo kao posljedica dijagnostike, liječenja ili skrbi, a razvije se tijekom liječenja i skrbi, nakon dijagnostičkog ili terapijskog postupka i otpusta iz bolnice/pružatelja usluga socijalne skrbi u određenom vremenskom periodu. Procjenjuje se da se bolničke infekcije javljaju u 5-10% hospitaliziranih bolesnika .

Učestalost i tipovi intrahospitalnih infekcija ovise o nizu faktora. Njihova pojava mijenja  tijek i ishod osnovnog oboljenja(povećava morbiditet i mortalitet ) produžava vrijeme liječenja te znatno povećava materijalne troškove. Stoga je vrlo važno raditi na prevenciji  pojave bolničkih infekcija.

Uzročnici intrahospitalnih infekcija mogu biti gotovo svi mikroorganizmi: bakterije ,virusi, gljivice i paraziti. Vrste bakterija su se vremenom mijenjale ovisno o primjeni antibiotika te uvođenjem novih dijagnostičkih i terapijskih, često invazivnih zahvata. Važna karakteristika bakterija je pojava otpornosti na antibiotike (često i višestruka), te otpornost na dezinfekcijska sredstva. Kvalitetno i stručno organiziran sustav kontrole infekcija predstavlja najvažnije sredstvo u ograničavanju njihova učinka.

Klinika za psihijatriju Sveti Ivan

Zdravstvena njega predstavlja vrlo značajan dio sustava zdravstvene zaštite, stoga su ispravni postupci u prevenciji i pomoći pri liječenju bolničke infekcije od velike važnosti. Mjere za sprječavanje i suzbijanje širenja bolničkih infekcija su propisane zakonom. Obveznici provođenja mjera su sve ustanove i za obavljanje zdravstvene djelatnosti te Tim za kontrolu bolničkih infekcija radi na poslovima sprečavanja, suzbijanja i kontrole bolničkih infekcija u stacionarnim zdravstvenim ustanovama i kod pružatelja usluga socijalne skrbi.

Mjere za sprečavanje i suzbijanje širenja bolničkih infekcija su: pregled i sanitarna obrada bolesnika pri prijemu na bolničko liječenje; provedba sanitarno-higijenskih postupaka pri radu, čišćenje; pranje te provjetravanje; higijena ruku, kože i sluznica ,dezinfekcija instrumenata, medicinskog pribora i okoline; sterilizacija opreme i pribora; aseptični, antiseptički i higijenski postupci; prikupljanje, razvrstavanje, pranje, sterilizacija i transport rublja; osiguranje zdravstvene ispravnosti namirnica; osiguranje kakvoće zraka u umjetno ventiliranim prostorima.; dezinsekcija i deratizacija sukladno posebnim propisima; zbrinjavanje infektivnog otpada; rano otkrivanje, izolacija i liječenje osoba oboljelih od infekcija; praćenje infekcija ; praćenje rezistencije pojedinih vrsta mikroorganizama, praćenje potrošnje antibiotika te formiranje liste rezervnih antibiotika; provođenje preventivnih i specifičnih mjera (imunizacija, kemoprofilaksa) te mikrobiološka kontrola; osiguranje higijensko-tehničke ispravnosti objekta, opreme i instalacija; trajna edukacija cjelokupnog osoblja te zbrinjavanje zdravstvenih i nezdravstvenih radnika koji su profesionalno izloženi potencijalno infektivnom materijalu. Bolničko povjerenstvo za kontrolu bolničkih infekcija najmanje jednom godišnje procjenjuje program, sprječavanja i suzbijanja bolničkih infekcija te proslijediti tu procjenu u unutarnji nadzor. Tim za kontrolu bolničkih infekcija svakodnevno se bavi provedbom, praćenjem i nadziranjem mjera za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija.


Tim za prevenciju bolničkih infekcija

Ivica Vrbančić, spec.psihijatar – Predsjednik Tima za kontrolu BI
Ljiljana Drakšić Jukić, mag.med.techn. – Glavna sestra za kontrolu bolničkih infekcija
Ivana Orgulan, dipl.med.techn. – Glavna sestra za kontrolu bolničkih infekcija (zamjena)

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje