CLOSE

Akutni ženski odjel

Odjel I.

Na Akutnom ženskom odjelu liječe se pacijentice kojima je potrebno intenzivno liječenje i nadzor, a nakon psihotične dekompenzacije, akutnih reaktivnih stanja, poremećaja raspoloženja te dekompenzacije psihičkog stanja kod poremećaja osobnosti.

Mogućnost intenzivnog nadzora te adekvatne skrbi o pacijenticama upravo je omogućena  podjelom odjela na zatvoreni i otvoreni dio. Po prijamu  pacijentice se zbrinjavaju na zatvorenom dijelu odjela gdje se uvodi psihofarmakoterapija uz radnookupacionu terapiju.

Nakon stabilizacije stanja pacijentice se raspoređuju na otvoreni dio odjela gdje uz psihofarmakoterapiju i radnookupacionu terapiju liječenje sadrži i terapijsku zajednicu, kao i grupnu psihoterapiju u formi velike, srednje i male grupe.

Važan dio terapijskog procesa čini i rano uključivanje obitelji u vidu savjetovanja i edukacije, kao i njihovo aktivno participiranje u samom terapijskom procesu.

Na Odjelu rade tri psihijatra, dva prvostupnika sestrinstva, tri medicinska tehničara i osam medicinskih sestara.

Važno je naglasiti i timski rad u koji su uključeni: psiholog, socijalni radnik, fizioterapeut i radni terapeut.

Kontakt

01/3430 060 Naručite se ovdje

V. D. Voditeljica odjela

Katarina Matić, dr. med. specijalist psihijatar tel: 01/3430 169

Odjelni psihijatar

Nino Mimica, dr.med. specijalist psihijatar, subspecijalist biologijske psihijatrije tel: 01/3430 189

Odjelni psihijatar

Tomislava Markovac, dr. med. specijalist psihijatar tel: 01/3430 061

Odjelni psihijatar

Nikolina Lučev, dr. med. specijalist psihijatar tel: 01/3430 095

Glavni tehničar odjela

Živko Kovačević, bacc. med. techn. tel: 01/3430 060