Stručni programi i Klub

RIO I i II – Terapijski program za granične poremećaje ličnosti “Razum ...

RIO I i II – Terapijski program za granične poremećaje ličnosti “Razum i osjećaji”

Što je granični poremećaj ličnosti?

Granični poremećaj ličnosti predstavlja značajan zdravstveni problem karakteriziran visokom nestabilnošću, neskladom između razumskog i osjećajnog funkcioniranja ličnosti, poremećajem identiteta, značajnom subjektivnom patnjom te poremećajem funkcioniranja u smislu izrazito disfunkcionalnih međuljudskih odnosa, nezaposlenosti, ovisnosti o socijalnim službama, nerealiziranosti na planu edukacije i zaposlenja. Rizik od suicida kod ovih poremećaja je visok i iznosi do 10%.

Zašto organizirati strukturirani program liječenja?

Metoda izbora u liječenju graničnih poremećaja ličnosti je psihoterapija koja je duga i zahtjevna jer obilježja samog poremećaja otežavaju uspostavljanje i održavanje terapijskog odnosa u čijim okvirima se odvija liječenje.

RIO Program, ujedinjujući i kombinirajući različite teorijske i terapijske pristupe ima za cilj postizanje većeg sklada između osjećajnog i razumskog dijela ličnosti, bolje razumijevanje sebe i drugih osoba te bolje funkcioniranje u socijalnim odnosima. Time pripremamo pacijenta za uključivanje u dugotrajnu grupnu ili individualnu psihoterapiju s ciljem restrukturiranja ličnosti. Program se provodi ambulantno.

Prvi dio RIO  programa (RIO I) se odvija dvaput tjedno, traje tri mjeseca, a sastoji se od sastoji od kombinacije nekoliko vrsta terapija:

  • Psihoedukacije za pacijente i članove njihovih obitelji
  • Grupne psihoterapije
  • Kognitivno-bihevioralnih radionica
  • Kreativne terapije (film, dramska, poetoterapija)
  • Psihofarmakološke terapije
  • Terapijske zajednice
  • Individualnog suporta

Drugi dio RIO programa (RIO II) se odvija kao nastavak te traje još šest mjeseci, jedanput tjedno, te uključuje:

  • Psihodinamsku grupnu psihoterapiju jedanput tjedno
  • Kreativnu terapiju dvaput mjesečno
  • KBT terapiju dvaput mjesečno

STRUČNI TIM RIO programa čini pet psihijatara, magistra psihologije, socijalna radnica, diplomirana medicinska sestra i prvostupnica sestrinstva:

doc. prim. dr. sc. Branka Restek-Petrović, dr. med., grupni analitičar i edukator
prim. dr. sc. Majda Grah, dr. med., grupni analitičar i edukator
Hrvoje Handl, dr. med., kandidat u psihoanalizi
Željko Milovac, dr. med., edukant grupne analize
Ines Kašpar, dr. med., edukant KBT-a
Ivana Bahun, mag. psych.
Renata Fiolić, mag. soc. rada
Petra Vrbek, dipl. med. tech.
Julijana Pravdić, bacc. med. tech.

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje