Stručni programi i Klub

RIPEPP – Program rane intervencije kod prvih epizoda psihotičnih poremećaja

RIPEPP – Program rane intervencije kod prvih epizoda psihotičnih poremećaja


Što je rana intervencija?

Rana intervencija znači preventivno djelovanje u psihijatriji – rano otkrivanje i rano liječenje  te  sprječavanje recidiva  psihičkih poremećaja s ciljem kompletnog oporavka i resocijalizacije pacijenata.

Zbog čega primjenjujemo ranu intervenciju ?

Različite vrste psihotičnih poremećaja javljaju se u 3,4% populacije, a 80 % započinje u adolescentnoj dobi. Psihotična epizoda remeti sazrijevanje ličnosti, proces školovanja, zaposlenja, osamostaljenja od roditelja te ostvarenje zrelih socijalnih uloga. Prekasno otkrivena i neadekvatno liječena psihoza otežava i usporava proces liječenja, a znači i potencijalnu opasnost kronificiranja poremećaja odnosno zaostajanje psihotičnih simptoma  te oštećenja na emocionalnom i misaonom planu.

Ciljevi Programa RIPEPP

-Što ranija primjena adekvatnih, učinkovitih i znanstveno dokazanih bioloških, psiholoških i psihosocijalnih metoda liječenja kod pacijenata u početnoj fazi psihotičnih poremećaja.
-Intenzivan, individualizirani rad na oporavku i resocijalizaciji pacijenta.
-Uključenje članova obitelji pacijenata kao partnera u procesa liječenja i rehabilitacije.
-Informiranje i edukacija stručnih službi i javnosti o potrebi ranog otkrivanja i liječenja psihotičnih poremećaja.

Stručni tim koji provodi RIPEPP Program

Program RIPEPP je koncipiran i implementiran od stručnog tima Psihijatrijske bolnice „Sveti Ivan“- psihijatara i psihologa – psihodinamskih i KBT terapeuta, diplomiranih medicinskih sestara i prvostupnica sestrinstva te socijalnih radnika. U programu sudjeluje 16 psihijatara, tri psihologa, tri diplomirane medicinske sestre, socijalni radnik i svi specijalizanti psihijatrije u PB „Sveti Ivan“.

Organizacija  Programa RIPEPP

Bolnički dio – od prijema u bolnicu počinje proces sveobuhvatne dijagnostike i terapije pacijenta uz uključenje članova obitelji pacijenata:

  • Uspostavljanje terapijske alijanse.
  • Personalizirana psihofarmakoterapija.
  • Grupna psihoterapija u hospitalnim uvjetima.
  • Uključivanje pacijenta i njihovih obitelji upsihoedukacijjski program.
  • Uključivanje u aktivnosti Kluba pacijenata „Zajedno“.
  • Bolnički dio programa odvija se na akutnim odjelima Psihijatrijske Bolnice „Sveti Ivan“ te na Odjelu za psihoterapijako isocioterapijskoliječenje te ranu intervenciju.

Izvanbolnički dio – sastoji se od slijedećih aktivnosti:

-Psihoedukacija u 15 strukturiranih radionica za pacijente i članove obitelji informira o uzrocima, kliničkoj slici, značenju  pravovremenog i kontinuiranog liječenja te ranom prepoznavanju simptoma pogoršanja – vode je psihijatri KBT terapeuti.
-Grupna psihoterapija za pacijente – jedanput tjedno po sat vremena, vode je psihijatri-grupni analitičari.
-Grupna psihoterapija za članove obitelji – dvaput mjesečno po 1,5 h, vode je psihijatri-grupni analitičari.
-Psihosocijalne metode liječenja u Klubu pacijenata „Zajedno“ (trening socijalnih vještina, radna terapija, kreativna terapija, rekreacija i tsl. triput tjedno).Mjesto održavanja Programa RIPEPP

RADIONICE SE ODRŽAVAJU U DVORANI NA 3. KATU NOVE ZAGRADE U
KLINICI ZA PSIHIJATRIJU SVETI IVAN .


Info letak programa RIPEPP možete preuzeti ovdje.


Raspored  PSIHOEDUKACIJA ( 2023. god. – 2024. god.) možete preuzeti ovdje.Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje