Događanja

Srijeda, 16.10.2019.

Tečaj trajne medicinske izobrazbe II kategorije “PSIHOTERAPIJA PSIHOZA U PSIHIJATRIJSKIM USTANOVAMA – koncepti i modeli u praksi”, 25. listopada 2019. godine.

Poštovane kolegice i kolege,

Liječenje pacijenata s psihotičnim poremećajima znatno se promijenilo u zadnjih nekoliko decenija. Ciljevi liječenja su se pomakli od kliničke remisije do potpunog oporavka, a proklamirani terapijski pristup bazira se na općeprihvaćenom načelu cjelovitog bio-psiho-socijalnog koncepta, psihijatrije u zajednici i liječenja u kući, rane intervencije s tendencijom reorganizacije psihijatrijske službe,  liječenja specifičnog za fazu bolesti te nekih novih pristupa kao što je „open dialogue“ uz redefiniciju koncepta ljudskih prava i utjecaja pacijenata i njihovih obitelji na proces liječenja.

U realnim uvjetima psihijatrijske službe nije uvijek lako zadovoljiti moderne principe psihijatrijskog tretmana. U Republici Hrvatskoj psihijatrija u zajednici još uvijek je u začetku te  uz psihijatrijske odjele općih bolnica i klinika još uvijek postoje velike psihijatrijske bolnice koje se pokušavaju transformirati da udovolje modernim zahtjevima za sveobuhvatnim liječenjem psihičkih poremećaja.

Hospitalizacija za velik broj pacijenata s psihozom znači početak dugotrajnijeg procesa liječenja a iskustva u primjeni terapijskih metoda kao i realizacije kvalitete terapijskog odnosa nerijetko determiniraju daljnji odnos prema bolesti i liječenju, suradljivost te u konačnici i mogućnost ostvarenja terapijskog ideala – oporavka. Liječenje koje treba odgovoriti na navedene zahtjeve ostvarenje je cjelovitog multidisciplinarnog tima stručnjaka, a u našim uobičajenim edukacijama još uvijek se premalo pozornosti posvećuje integriranju različitih vrsta terapija u zajedničku kvalitetu-cjelovitu terapijsku sredinu. 

Uzimajući u obzir spoznaje iz literature kao i iskustva svjetskih trendova, a oslanjajući se na našu tradiciju , grupa psihoterapeuta  i autora iskusna u radu na području bolničke terapije i psihoterapije integrirala je teorijska znanja, praktična klinička iskustva i vlastite modele realizacije terapijskih sredina i odnosa potrebnih za ostvarenje modernog pristupa hospitalnom liječenju psihotičnih pacijenata.

Hrvatsko društvo za psihoterapiju, psihosocijalne metode liječenje i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja kao i istoimeni Referentni centar Ministarstva zdravstva RH te Psihijatrijska bolnica „Sveti Ivan“ organiziraju tečaj trajne izobrazbe: „ Psihoterapija psihoza u psihijatrijskim ustanovama“, koji će se odvijati u četiri dijela, a popraćen je knjigom „Psihoterapija psihoza u psihijatrijskim ustanovama“ koja je uključena u kotizaciju.  

Srdačan pozdrav.

doc. prim. dr. sc. Branka Restek-Petrović, Predsjednica Društva


Program tečaja možete preuzeti OVDJE.

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje